VD-KOMMENTAR


TREDJE KVARTALET - STARKT AFFÄRSLÄGE ÖVER HELA LINJEN

Vår starka position i strategiskt valda segment fortsatte skapa stark tillväxt under kvartalet. Med hög kundaktivitet och ett gynnsamt orderläge i samtliga affärsområden ökade försäljningen med 30 procent mot tuffa jämförelser varav 14 procent var organisk. Trots fortsatt högt inflationstryck försvarade vi våra marginaler under kvartalet. EBITA ökade med 37 procent med en EBITA-marginal om 13,5 procent. 

MARKNADSUTVECKLING

Affärsläget var fortsatt starkt under tredje kvartalet inom de flesta segment och geografier. Investeringsviljan för infrastrukturprodukter till stam- och regionnät fortsatte att stärkas från redan höga nivåer. Marknadsläget för insatskomponenter till tillverkningsföretag inom specialfordon, medicinsk- och mekanisk industri var gynnsamt medan efterfrågan på nya större projekt inom skogsindustrin minskade. Efterfrågan av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder samt produkter och lösningar mot försvarsindustrin ökade under kvartalet. Ur ett geografiskt perspektiv var marknadsläget underliggande positivt i samtliga nordiska länder, där våra enheter i Norge hade starkast utveckling. Även för våra bolag verksamma på våra huvudmarknader utanför Norden, DACH och UK, var affärsläget på generell basis starkt under kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes i kvartalet till följd av en fortsatt resultattillväxt. Vårt långsiktiga finansiella mål, R/RK, är kvar på höga nivåer, trots att lagerhållningen ökade under kvartalet framförallt drivet av den fortsatt höga efterfrågan.

FÖRVÄRV

Vår internationella expansion fortsätter. Under tredje kvartalet förvärvades nederländska AVS, en nischleverantör av kundanpassade ventiler, ångdämpare samt ventilsystem främst till kraftproduktionsindustrin. Efter kvartalets slut tillträddes ytterligare två förvärv; nederländska MCS, som har spetskompetens inom det snabbt växande segmentet industriell IoT wireless connectivity samt Drivhuset, en ledande leverantör av frekvensomriktare på framförallt den svenska marknaden. Totalt har tio förvärv hittills genomförts under räkenskapsåret med en total omsättning på cirka 850 MSEK och 250 nya medarbetare.

Den höga aktiviteten på förvärvsmarknaden består och vår pipeline med högpresterande förvärvskandidater, både i Norden och på utvalda geografiska marknader, är fortsatt välfylld. Addtechs relationsbaserade förvärvsprocess i kombination med vår finansiella styrka gör att vi kommer kunna fortsätta skapa tillväxt genom noga utvalda förvärv.

UTBLICK 

Den starka efterfrågan fortsatte i kvartalet och vi ser i dagsläget väldigt få tecken på en avmattning i kundaktivitet. Vi har en stor orderstock med god kvalité som ytterligare stärktes under kvartalet. Vi är samtidigt ödmjuka inför osäkerheten i vår omvärld och följer utvecklingen mycket noga.

Vår väl beprövade affärsmodell med entreprenörsledda och strikt decentraliserade bolag som är vana att snabbt ställa om för att hantera utmaningar, och samtidigt fånga möjligheter, gör oss väl rustade inför framtiden. Detta i kombination med starka positioner i segment med strukturellt underliggande tillväxt, där drivkrafterna i de flesta fall är kopplade till globala megatrender ger oss goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande.

För att ytterligare tydliggöra vår höga ambition avseende hållbarhet och förstärka fokuset på att minska vårt klimatavtryck har vi under slutet av tredje kvartalet anslutit oss till initiativet Science Based Targets. Jag är övertygad om att detta åtagande kommer stärka vår verksamhet ytterligare och addera betydande värden till våra kunder och övriga intressenter.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för era fantastiska insatser under det gångna kvartalet.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef